Mount Power Pojęcie przestępstwa Home Pobierz PDF powielekroć polifonizm
 

Praca. Oferty pracy, ogłoszenia o pracę, szukam pr

Temat: Karne
...wkejam; Wykaz zagadnień do egzaminu z prawa karnego materialnego dla studentów II roku prawa (stacjonarnego i zaocznego) I. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie 1.Pojęcie prawa karnego. Prawo karne a dziedziny pokrewne. 2.Funkcje i zasady prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji gwarancyjnej oraz zasady nullum crimen sine lege. 3.Obowiązywanie ustawy karnej ze względu na czas i miejsce popełnienia przestępstwa. 4. Pojęcie przestępstwa (definicja trójelementowa oraz pięcioelementowa). 5.Pojęcie i funkcja społecznej szkodliwości czynu, kryteria oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu. 6.Pojęcie zespołu znamion przestępstwa. Podziały przestępstw ( typów czynów zabronionych). 7.Pojęcie czynu w prawie karnym. Zaniechanie jako czyn zabroniony. Odpowiedzialność karna gwaranta. 8.Okoliczności wyłączające czyn....
Źródło: prawo2rok.pl/forum/viewtopic.php?t=140Temat: wybrać ustny czy pisemny??:)
...80. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 81. Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny 82. Rzecznik Praw Obywatelskich Elementy prawa pracy 83. Stosunek pracy /nawiązanie, treść, rozwiązanie, czas pracy, urlopy oraz wynagrodzenie za pracę/ 84. Odpowiedzialność w stosunkach pracy Elementy prawa karnego 85. Przedmiot i źródła prawa karnego 86. Zakres obowiązywania prawa karnego 87. Pojęcie przestępstwa i ich rodzaje 88. Wina i związek przyczynowy 89. Stadia i formy popełnienia przestępstwa 90. Odpowiedzialność karna i okoliczności ją wyłączające 91. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy 92. Nadzwyczajne złagodzenie i zaostrzenie kary 93. Kary i środki karne 94. Środki poddające sprawcę próbie 95. Amnestia, abolicja, prawo łaski 96. Przedawnienie i zatarcie...
Źródło: ekonomiaue.fora.pl/a/a,104.html


Temat: Obrona u dr Tkaczyk
2 pytania są z pracy, a 1 z prawa karnego. Pytania na obronę z prawa karnego: 1. Pojęcie przestępstwa 2. Społeczna szkodliwość czynu (art. l § 2 kk, art. 115 § 2 kk) 3. Zbrodnie i występki (art. 7 i 8 kk) 4. Przestępstwa umyślne i nieumyślne (art. 8 i 9 kk) 5. Przestępstwa z działania i zaniechania 6. Przestępstwa powszechne i indywidualne (właściwe i niewłaściwe) 7. Przestępstwa formalne i materialne 8. Przestępstwa podobne (art. 115 § 3 kk) 9. Sprawca przestępstwa 10....
Źródło: bwgw03.fora.pl/a/a,390.html


Temat: Kara śmierci
...- nie, choc niejaki precedens z "pomrocznoscią jasną" odnotowalismy).Niemniej, rola ekspertyz psychiatrycznych w przebiegu sądowego wyrokowania ( a i wczesniej) jest niepodwazalna. Trudno karac smiercią ludzi dotknietych straszliwymi chorobami (aczkolwiek juz tak bywało: np. w III Rzeszy). I nie chodzi tu nawet o jakieś zmiany w kk. Nalezałoby "przeorać" wpierw dorobek teorii prawa, przedefiniować ogólnie przyjęte pojęcie przestępstwa...Doprawdy, nie ma powodu..
Źródło: sztab.com/forum/viewtopic.php?t=311


Temat: [karne]Egzamin z prawa karnego u prof. MARKA
1. pojęcie przestępstw podobnych i ich rola 2.teorie winy w prawie karnym oraz jaka koncepcja została przyjęta w kk 1997 3. zaliczanie rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary 4. udzial w zbiegowisku, a udzial w bójce, porównac
Źródło: prawoumk.fora.pl/a/a,605.html


Temat: prawo
...• Akt normatywny: pojęcie, budowa • Źródła prawa a źródła poznania prawa • Źródła prawa w RP i Unii Europejskiej • Prawo wspólnotowe a prawo krajowe • Tworzenie prawa wspólnotowego • Wykładnie prawa • Interpretacja prawa • Etapy stosowania prawa • Stosunek prawny: elementy, charakterystyka, rodzaje • Podstawy odpowiedzialności karnej • Pojęcie przestępstwa • Kara i jej rodzaje • Zasady procesu karnego • Prawo cywilne – podstawy • Umowy • Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej • Własność a inne prawa rzeczowe • Administracja i prawo administracyjne • Demokratyczne państwo prawne • Koncepcje sprawiedliwości
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6991


Temat: Dym tytoniowy a myślenie
Państwa totalitarne rozszerzają pojęcie przestępstwa na wszelkie działania kwestionujace sens istnienia instytucji totalitarnych. Czyli wyroki - owszem, ale na większej grupie ludzi.
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,1131.html


Temat: Prawo karne
...pośrednio korzyść majątkowa na terenie RP. - zasada represji wszechświatowej zgodnie, z którą niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania RP jest zobowiązana na podstawie umów międzynarodowych. 5. Pojęcie przestępstwa i jego elementy Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Do najważniejszych elementów przestępstwa należą: podmiot przestępstwa, strona podmiotowa przestępstwa, przedmiot przestępstwa, strona przedmiotowa przestępstwa. 6. Ustawowe znamiona...
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,187.html


Temat: ZAKON
...elementarne powinności człowieka wobec Boga i wobec człowieka. Prawo to ma przede wszystkim oparcie w głosie sumienia i wiąże się z najwyższymi sferami osobowości ludzkiej. Choć uroczyste ogłoszenie praw nastąpiło z okazji zawarcia z Izraelem Przymierza na Górze Synaj, to jednak prawo to znane było od początku istnienia rodzaju ludzkiego i od tego czasu posiadało moc obowiązującą. Od zarania dziejów ludzkich znane było pojęcie przestępstwa (grzechu); dowodzi to istnienia już wówczas normy określającej grzech. Kain, który zabił swego brata Abla, był pierwszym mordercą. W następnych wiekach również następowało łamanie świętych norm prawa. Prawo Boże znane było Abrahamowi, gdyż - jak stwierdził Bóg Ojciec: "Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów...
Źródło: jesuschrist.fora.pl/a/a,22.html


Temat: Karne
...zamiarze bezpośrednim nie jest ważne czy sprawca sobie uświadamia konieczność czy możliwość realizacji znamion czynu zabronionego bo liczy się chęć popełnienia czynu zabronionego ( wzięte z książki prof Liszewskiej ) a ona sprowadzila mnie na ziemię mówiąć że się mylę ... ?!?! 2. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu - też się doczepiła art. 1 w porównaniu do art 4. par 1, 3. Recydywa specjalna podstawowa z uwzględnieniem pojęcia przestępstwa podobne, czy czyn wymierzony przeciwko życiu a drugi przeciwko zdrowiu to czy są one podobne, czy jest to samo dobro prawne czy inne? i szereg dziwnych pytań, których już nie pamiętam.... :) Powodzenia. !
Źródło: prawo2rok.pl/forum/viewtopic.php?t=140


Temat: Helena Wolińska
...pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, skąd zwolniono ją w 1968 r. w trakcie czystek antysemickich po Marcu 1968. Wkrótce potem Wolińska wraz z mężem, prof. Włodzimierzem Brusem, wyjechała z Polski. Na początku lat 70. osiadła w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymała obywatelstwo Pełne osądzenie zbrodni stalinowskich stało się możliwe dopiero po przemianach 1989 roku, gdy w polskim prawie karnym zdefiniowano pojęcie przestępstwa zbrodni komunistycznej i ustalono zasady jego ścigania. W 1998 roku polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało do władz brytyjskich wniosek o ekstradycję Wolińskiej, zarzucając jej bezprawne pozbawienie wolności w latach 1950-1953 24 żołnierzy Polski podziemnej, w tym gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" (21 listopada 1950 r. wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Fieldorfa i...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,1761.html


Temat: Pies bez kagańca i smyczy czy mam szanse
...wykładnię zakazów, będziesz tam, mimo zakazu, psa puszczał. ps nie ma możliwości stworzenia prawa, które zawrze w sobie każdą sytuację, życie jest na tyle bogate, że jest to niemożliwe, a wraz ze zwiekszajacą się ilościa ludności będzie ono coraz badziej zróżnicowane, stąd biora się w prawie kolejne poprawki inowelizacje, ciekawe czy to Common Law, które przytoczyłeś nigdy nie było nowelizowane, i np 45 lat temu zawierało w sobie np. pojęcie przestępstwa komputerowego, piractwa i tym podobnych związanych z nowoczesna technologią Ten post był edytowany przez bielas dnia: 08 Październik 2009 - 14:06
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=518609


Temat: Orendż Ekstraklasa
...samorządu i władz państwowych, PZPN, Sejmu i goście: z Niemiec, Belgii, Holandii, USA, Ukrainy i Portugalii. Wymieniali się doświadczeniami w walce z chuligaństwem podczas meczów. - Bez gruntownych zmian w prawie nie zrobimy ani kroku do przodu. Walka z bandytyzmem na stadionach musi zacząć się od najwyższych szczebli rządowych, tak jak to było w Anglii - przekonywał Andrzej Rusko, prezes zarządu Ekstraklasy SA. - Konieczne jest m.in. wprowadzenie pojęcia przestępstwa stadionowego i zaostrzenie kar za napaść na policjanta w czasie meczu. Projekt z takimi zmianami skierowaliśmy do ministra sportu, teraz zajmuje się nim MSWiA. Rusko zaproponował też wyciąganie konsekwencji wobec nieudolnych ochroniarzy. - W wielu przypadkach to przez błędy ochrony cała praca nad bezpieczeństwem spada na policję, a to niedopuszczalne - przekonywał. Jak zapowiada Polski Związek Piłki Nożnej,...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=1423


Temat: Średniowiecze to epoka zacofania czy nie?
Pojęcie przestępstwa. Charakter odpowiedzialności. Przestępstwem był każdy fakt wyrządzenia szkody, niezależnie od tego, czy powstała ona na skutek działania, które obecnie kwalifikujemy jako naruszenie prawa karnego. Zarówno więc zbrodnia jak i nieoddanie długu w terminie były w pomnikach prawnych ujmowane jednolicie jako krzywda, której dochodzono jednakowymi w obu sytuacjach środkami – drogą samopomocy lub procesu...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=23


Temat: Wzrost znaczenia sąsiadów Polski w XVII wieku
...charakterystycznym zjawiskiem w życiu państwa rosyjskiego w XVII w. było stopniowe obumieranie, a nawet zanik typowych dla monarchii stanowej instytucji - dumy bojarskiej i soboru ziemskiego. Jednocześnie był wzmacniany biurokratyczny aparat władzy. Osobę cara utożsamiano z państwem. Podstawą prawną tych zmian były postanowienia ustawy soborowej z 1649 r. - ułożenije. Była to w pewnym sensie konstytucja Rosji w XVII w. Określono w niej pojęcie przestępstwa państwowego i ustalono sposób zwalczania go. Przestępstwem przeciw państwu było przestępstwo przeciw carowi i karano za nie śmiercią. W ten sposób władza carska za Romanowów stała się faktycznie nieograniczona. Duma bojarska przekształciła się w organ administracji państwowej o szerokich kompetencjach, lecz bez inicjatywy ustawodawczej. Nie mogła również w niczym ograniczać cara. Sobory ziemskie,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4939


Temat: Czy ktoś może bezpodstawnie oskarżyć o włamanie na serwer?
W tym kraju pojęcie przestępstwa komputerowego jest tyle warte co i nic No ale cóż polska scena polityczna ma inne "sprawy" na głowie.
Źródło: forum.cc-team.org/viewtopic.php?t=5349


Temat: Probl. krym. zabójstw dokonywanych przez kobiety - praca mag
Witam, piszę prace magisterska na temat "problemtyka kryminalistyczna zabójstw dokonywanych przez kobiety na terenie miasta X w latach 2002 - 2006". mam juz 2 rozdziały zaplanowanej pracy napisane ROZDZIAŁ I „ Pojęcie i charakterystyka zabójstwa” 1. Pojęcie przestępstwa i przestępczości 2. Co rozumiemy pod pojęciem zabójstwa – definicja kodeksowa wg. Kodeksu karnego. 3. Rodzaje i typy zabójstwa. 2.1 Podstawowy typ zabójstwa 2.2 Kwalifikowane typy zabójstwa 2.3 Uprzywilejowane typy zabójstwa 4. Zabójstwo a nieumyślne spowodowanie śmierci rozdział II Struktura i dynamika zjawiska Tutaj podrozdziały utworzone ze statystyk komend głównej i...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=5081


Temat: 104 - Polska
Dziewczyna nie wiedząc o obecności gościa, sięgnęła po swoją ulubioną lekturę, czyli "Kodeks prawa karnego." Zaczęła czytać ją na głos, jak zawsze gdy była sama. - Pojęcie czynu zabronionego nie jest równoznaczne z pojęciem przestępstwa. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony popełniony w warunkach wyłączających bezprawność...
Źródło: hentalia.fora.pl/a/a,18.html


Temat: Ćwiczenia Karne gr 3-6
pojęcie przestępstwa(umieć umowić te schodki co mamy narysowane w notatkach:P),znamiona czynu zabronionego,bład,eksces,zwiazek przyczynowy(te 3 teorie),ciag przestepstw,kontratyp,obrona konieczna,zamach...to chyba wszystko.
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,1241.html


Temat: PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI
1. Pojecie resocjalizacji, elementy składowe PKM, PKP, PKW, PP 2. Pojęcie przestępstwa, jego elementy, strukury, budowy, typy, znamiona. 3.Rodzaje i typy zakładów karnych, systemy odbywania kary. 3. Resocjalizacja wsrod celow kary(3 formy- wzgledne, bezwzgledne, mieszane) 4. Recydywai zasady prawa karnego wykonawczego. 5. Organy klasyfikujace skazanych, na czym ta klasyfikacja polega, przesłanki, oraz kryteria tej klasyfikacji( formalne, materialne) 6. Cele kary pozbawienia...
Źródło: reso2007.fora.pl/a/a,112.html


Temat: zjazdy
A wiec to są pytania z prawa karnego a egzamin jest 21 lutego o godzinie 11.00: 1. Źródła prawa karnego 2. Struktura przepisów prawa karnego 3. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu i miejsca 4. Pojecie przestępstwa i jego elementy 5. Ustawowe znamiona przestępstwa 6. Podmiot przestępstwa 7. Przedmiot przestępstwa 8. Strona podmiotowa przestępstwa 9. Strona przedmiotowa przestępstwa 10. Związek przyczynowy 11. Wina umyślna i nieumyślna 12. Problematyka błędu 13. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona i nieograniczona 14. Obrona konieczna 15. Stan wyższej konieczności 16....
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,171.html